ثاتیافاوان 🌸 (@satiafa1) — آدمی به هر کجا که میرود گمان میکند به غایت القصوی مقصود خود رسیده ،،،
درصورتی که دنیا بی پایان است...
.
Im the future engineer 🎓🔨🔩🔧📚📐📏🏭▫▪◽◾
This user is hidden from public view.