M. s1382 (@s1382.m) — 💞💞💞💞I like the size of the sea💞💞💞💞
بعضیا دنیا ندارن چون خودشون دنیان💞
69 5
بعضیا دنیا ندارن چون خودشون دنیان💞...more
18.08.2019 10:27:00
به چشمانت یاد بده ک هرکسی ارزش نگاه ندارد
64 18
به چشمانت یاد بده ک هرکسی ارزش نگاه ندارد...more
12.08.2019 08:32:06
Next