roholah_sedighi (@roholah_sedighi) — 🎭🎥🎬📸
مرا خود با تو چیزی در میان هست

و گر نه روی زیبا در جهان هست

وجودی دارم از مهرت
مرا خود با تو چیزی در میان هست و گر نه روی زیبا در جهان هست وجودی دارم از مهرت گدازان وجودم رفت و مهرت همچنان هست سعدی
21.04.2019 21:01:32
19.04.2019 16:44:09
Advertisement
روزگار جوانی. خیلی سال پیش. نمایش اسم فامیل. دوران تئاتر و بازیگری.
روزگار جوانی. خیلی سال پیش. نمایش اسم فامیل. دوران تئاتر و بازیگری....more
06.04.2019 17:36:13
29.03.2019 16:03:10
Photo by @mortezasedighi68
21.03.2019 17:05:37
هفت سین کتابخانه ملی
هفت سین کتابخانه ملی...more
20.03.2019 10:02:54
Advertisement
19.03.2019 18:28:51
16.03.2019 17:38:33
ساعتها تلاش برای تعمیر این جنگنده قدیمی و به پرواز دراوردنش.
ساعتها تلاش برای تعمیر این جنگنده قدیمی و به پرواز دراوردنش....more
14.03.2019 16:50:36
13.03.2019 12:22:13
Advertisement
11.03.2019 14:33:23
درکه
درکه...more
07.03.2019 16:31:34
02.03.2019 19:19:01
کمی پیش تر
کمی پیش تر...more
27.02.2019 14:45:10
Advertisement
این گروه خفن
این گروه خفن...more
19.02.2019 17:17:40
07.02.2019 16:29:49
05.02.2019 14:55:17
31.01.2019 19:18:39
Next
loading