𝐏𝐲𝐦/𝐏𝐢𝐦 (@pym.moon) — 𝐁𝐫𝐨𝐤𝐞𝐧 𝐜𝐫𝐚𝐜𝐤𝐬 𝐬𝐞𝐚𝐥𝐞𝐝 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐠𝐨𝐥𝐝
"𝐌𝐚𝐤𝐞 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐡𝐞𝐚𝐫𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐦𝐨𝐬𝐭 𝐛𝐞𝐚𝐮𝐭𝐢𝐟𝐮𝐥 𝐭𝐡𝐢𝐧𝐠 𝐚𝐛𝐨𝐮𝐭 𝐲𝐨𝐮"
-𝐔𝐧𝐤𝐧𝐨𝐰𝐧
"𝐌𝐚𝐤𝐞 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐡𝐞𝐚𝐫𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐦𝐨𝐬𝐭 𝐛𝐞𝐚𝐮𝐭𝐢𝐟𝐮𝐥 𝐭𝐡𝐢𝐧𝐠 𝐚𝐛𝐨𝐮𝐭 𝐲𝐨𝐮" -𝐔𝐧𝐤𝐧𝐨𝐰𝐧...more
04.08.2019 13:50:49
~7-8 𝚢𝚎𝚊𝚛𝚜 𝚘𝚏 𝚖𝚎𝚖𝚘𝚛𝚒𝚎𝚜~
{𝚜𝚘𝚖𝚎 𝚙𝚒𝚌𝚜 𝚘𝚏 𝚖𝚎 𝚐𝚛𝚘𝚠𝚒𝚗𝚐 𝚞𝚙 𝚘𝚟𝚎𝚛 𝚝𝚑𝚎 𝚢𝚎𝚊𝚛𝚜}
68 11
~7-8 𝚢𝚎𝚊𝚛𝚜 𝚘𝚏 𝚖𝚎𝚖𝚘𝚛𝚒𝚎𝚜~ {𝚜𝚘𝚖𝚎 𝚙𝚒𝚌𝚜 𝚘𝚏 𝚖𝚎 𝚐𝚛𝚘𝚠𝚒𝚗𝚐 𝚞𝚙 𝚘𝚟𝚎𝚛 𝚝𝚑𝚎 𝚢𝚎𝚊𝚛𝚜}...more
27.06.2019 14:43:23
Advertisement
📸- @athitiya_maya
68 15
20.06.2019 06:29:31
ƒαʆʆίηɡ ίန α Թαɾϯ σƒ ʆίƒε. 
ɡεϯϯίηɡ ɓαɕƘ մԹ ίန ʆίѵίηɡ.
{TISAC DRAMA}
Credits: @a
58 26
ƒαʆʆίηɡ ίန α Թαɾϯ σƒ ʆίƒε. ɡεϯϯίηɡ ɓαɕƘ մԹ ίန ʆίѵίηɡ. {TISAC DRAMA} Credits: @athitiya_maya
12.06.2019 08:27:22
73 14
28.03.2019 14:38:13
Next