@p.ou.ya — از صدای گذر آب چنان فهمیدم
تند تر از آب روان عمر گران میگذرد
زندگی را نفسی ارزش غم خوردن نیست
آنقدر سیر بخند،که ندانی غم چیست
This user is hidden from public view.