mohammad reza (@mr.mn1995) — مرا بخوان به کاکتوس ماندن
بمان کنار من که شعر خواندن
کنار تو به عهد با کویری
که رمز ماست ایستاده مردن...
04.04.2019 19:25:33
118 8
20.08.2018 14:57:38
Advertisement
152 1
23.04.2018 19:12:58
102 2
22.04.2018 19:38:30
05.04.2018 06:25:04
117 1
05.02.2018 11:34:42
Advertisement
124 1
28.01.2018 09:52:43
114 4
28.01.2018 09:48:32
102 1
28.01.2018 09:44:35
118 1
28.01.2018 09:07:47
Advertisement
حال ما با دود و الکل جا نمی آید رفیق
زندگی کردن به عاشق ها نمی آید رفیق
روحمان آ
101 1
حال ما با دود و الکل جا نمی آید رفیق زندگی کردن به عاشق ها نمی آید رفیق روحمان آبستن یک قرن تنها بودن است طفل حسرت نوش ما دنیا نمی آید رفیق دست هایت را خودت ها کن اگر یخ کرده اند از لب معشوقمان ها نمی آید رفیق هضم دلتنگی برای موج ها آسان نبود آب دریا بی سبب بالا نمی آید رفیق یا شبیح این جماعت باش یا تنها بمان هیچ کس سمت دل زیبا نمی آید رفیق...
28.01.2018 09:04:05
Next