ح.س (@mr.hesam.sp) — ﷽
👑بنام اون بالایی 👑
🔱نِیاٰزِیِبِـ پَرِوِٰاٰزِنِْیِسِْتِـ 🔱
🔱هَْمِیِّنـ پِٰاٰیِْیِّنِـ بِٰاِٰلَٰاتَُرِ🔱
🔱اَزِّ خِّـ یِْـ لِٰـ یِٰـ اّٰ مٌِـ 🔱
This user is hidden from public view.