Mehrab (@mehrab_jamshidzadeh) — منتظر لحظه مناسب نباش ، همین لحظه رو بگیر و مناسب‌ش کن . . .
💙💙💙💙
.
زندگی تکرار فرداهای ماست
می رسد روزی که فردا نیستیم
آنچه میماند فقط نقش نکوست
. زندگی تکرار فرداهای ماست می رسد روزی که فردا نیستیم آنچه میماند فقط نقش نکوست نقش ها می ماند و ما نیستیم.
01.12.2017 06:40:50
.
تنفس : شروع زندگیست 
عشق : قسمتی از زندگیست
اما دوست خوب : دلیل زندگیست
#دوست#
. تنفس : شروع زندگیست عشق : قسمتی از زندگیست اما دوست خوب : دلیل زندگیست #دوست#جمعه#تفریح#❤
21.07.2017 19:22:24
Advertisement
.
درد من حصار برکه نیست، درد من زیستن با ماهیانى است، که فکر دریا به ذهنشان خطور
. درد من حصار برکه نیست، درد من زیستن با ماهیانى است، که فکر دریا به ذهنشان خطور نکرده…...more
13.03.2017 10:56:44
Next