مهدی.موسوی (@mehdi.mousavi35) — ژورناليست-فیلنامه نویس- دستیار کارگردان👉
من یک بیسواد هستم👍
🎼 🎬🎥📽
کانال تلگرام : copypastnews
#تحریم_رسانه_میلی_(ملی  سابق)
This user is hidden from public view.