به امید روزی نزدیک در روی زمین جهانیان به هر شکلی دوست دارند خداوند ستوده ی بی ن
به امید روزی نزدیک در روی زمین جهانیان به هر شکلی دوست دارند خداوند ستوده ی بی نیاز را ستایش و نیایش کنند. من می گویم در جهان یک راه بیشتر نیست و آن راه راست است. من زرتشتی نیستم ولی جناب زرتشت را ستایش می کنم برای اینکه مردمان را به نیکی و راستین پند فرمود. زنده باد ایران سرزمین جاوید و جدایی ناپذیر پادشاهان و دلیران ایران زمین. زنده باد رضاشاه دوم پهلوی سوم پاینده باد پرچم سه رنگ شیر و خورشید و شمشیر نشان ایران زمین
28.11.2018 06:49:10
نزدیک است عید بزرگ آمریکا است، کریسمس و عید پاک جهانیان. این عید بزرگ و میلاد نو
نزدیک است عید بزرگ آمریکا است، کریسمس و عید پاک جهانیان. این عید بزرگ و میلاد نور دادار مسیح روح خداوند ستوده ی بی نیاز بر جهانیان فیروز و مخصوصا مردم بزرگ آمریکا و پرزیدنت دونالد ترامپ و خانواده ی بزرگشان. درود ها بر شما. زنده باد رضاشاه دوم پهلوی سوم پاینده باد پرچم سه رنگ شیر و خورشید و شمشیر نشان ایران زمین
28.11.2018 05:50:05
Advertisement
زنده باد رضاشاه دوم پهلوی سوم پاینده باد پرچم سه رنگ شیر و خورشید و شمشیر نشان ا
زنده باد رضاشاه دوم پهلوی سوم پاینده باد پرچم سه رنگ شیر و خورشید و شمشیر نشان ایران زمین
27.11.2018 06:45:32
صاحبان این سرزمین جاوید خداوند ستوده ی بی نیاز و پادشاه و وطن پرستان است. خدا شا
صاحبان این سرزمین جاوید خداوند ستوده ی بی نیاز و پادشاه و وطن پرستان است. خدا شاه میهن. چهار گروه هستند نمی خواهند ایران زمین به آرامش برسد. و آنها گروه مجاهدین بی خرد و خلق، چریکهای مزخرف ناخلف، کوموله دموکرات‌ها و ملی مذهبی های نادان.وجنایتکاران رژیم منفور اهریمنی اسلامی در ایران مصیبت زده،هستند.. باید به این یاوه گویان یک خط از آخرش بگویم، ایران سرزمین جاوید و جدایی ناپذیر پادشاهان و دلیران وطن پرست میباشد. زور خودتان را بزنید هر چه در توانتان هست بزنید ولی راه بجایی نخواهید برد. خدا شاه میهن
27.11.2018 06:44:50
آمدم ای شاه پناهم بده. درود به روان پاک شاهنشاه ایران زمین زنده باد رضاشاه دوم پ
آمدم ای شاه پناهم بده. درود به روان پاک شاهنشاه ایران زمین زنده باد رضاشاه دوم پهلوی سوم پاینده باد پرچم سه رنگ شیر و خورشید و شمشیر نشان ایران زمین
23.11.2018 19:38:35
خدا شاه میهن
خدا شاه میهن...more
23.11.2018 09:27:41
Advertisement
خدا شاه میهن
خدا شاه میهن...more
14.11.2018 17:49:33
12.11.2018 06:00:18
14.06.2018 07:50:44
14.06.2018 07:50:12
Advertisement
زنده باد خاندان ایران ساز پهلوی
زنده باد خاندان ایران ساز پهلوی...more
24.02.2018 18:08:08
22.11.2017 15:16:09
22.11.2017 15:15:31
ننگ بر این موجود پلید ضحاک ماردوش
ننگ بر این موجود پلید ضحاک ماردوش...more
14.11.2017 07:39:47
Advertisement
ایران سرزمین جاوید و شگفت انگیز،تسلیت و در غم اندوه فراوان تو شریک هستیم.ما دیر
ایران سرزمین جاوید و شگفت انگیز،تسلیت و در غم اندوه فراوان تو شریک هستیم.ما دیر زمانی است در سوگ مام میهن به سوگ نشسته ایم.کوروش کبیر شاه شاهان پادشاه جهانیان تسلیت .
14.11.2017 06:59:30
عید است و آخر گل و یاران در انتظار
ساقی بروی شاه ببین ماه و می بیار 
دل بر گرفته
عید است و آخر گل و یاران در انتظار ساقی بروی شاه ببین ماه و می بیار دل بر گرفته بودم از ایام گل ولی کاری بکرد همت پاکان روزگار
10.11.2017 08:55:29
صبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار
و زو بعاشق مسکین خبر دریغ مدار
بشکر آنکه شکفتی بک
صبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار و زو بعاشق مسکین خبر دریغ مدار بشکر آنکه شکفتی بکام دل ای گل نسیم وصل ز مرغ سحر دریغ مدار حریف عشق تو بودم چو ماه نو بودی کنون که ماه تمامی نظر دریغ مدار کنون که چشمه ی قند است لعل نوشینت سخن بگوی و ز طوطی شکر دریغ مدار جهان و هر چه در و هست سهل و مختصر ست ز اهل معرفت این مختصر دریغ مدار ‌
10.11.2017 08:24:24
10.11.2017 07:38:10
Next
loading