hani_ebrahimi00 (@hani_ebrahimi00) — یک مرد جنگی هنگام نبرد یاران خود را نمی‌شمارد.......................
الهی درشب فقرم منو بسوزان ولی محتاج نامردان مگردان........
الهی درشب فقرم منو بسوزان ولی محتاج نامردان مگردان...........more
16.07.2019 15:13:44
کسی که از مرگ بترسد از زندگیش لذت نمیبرد داشم.....@iraj.ghorbani_061
کسی که از مرگ بترسد از زندگیش لذت نمیبرد داشم.....@iraj.ghorbani_061...more
30.01.2019 20:16:10
Advertisement
👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊
👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊...more
27.11.2018 19:35:18
دست اگر ازتن بیفتد جنگ با دندان میکنم
دست اگر ازتن بیفتد جنگ با دندان میکنم...more
17.11.2018 17:13:54
Next