hamed (@hamed.ashuri7)
وچقدر دیر میفهمیم که زندگی همین روزایی است 
که منتظر گذشتنش هستیم ....
وچقدر دیر میفهمیم که زندگی همین روزایی است که منتظر گذشتنش هستیم .......more
22.02.2019 22:18:34
دوکس هرگز از ذهن انسان فراموش نمیشود.اول خدا دوم رفیق باوفا 🙄😘
دوکس هرگز از ذهن انسان فراموش نمیشود.اول خدا دوم رفیق باوفا 🙄😘...more
08.10.2018 01:31:30
Advertisement
30.07.2018 21:46:57
18.12.2017 22:43:14
Next