Nico Ruiz (@forsuredefinitelynotnico) — I enjoy things.