اسماعیل پورکریم (@e_pourkarim) — درود بر انسانیت و ازادی
به ناوی دانه ری ژیان!
وته و وشه کانم ناتوانن ده س خوشی تمه نه ک بکا که له رگای ئ
به ناوی دانه ری ژیان! وته و وشه کانم ناتوانن ده س خوشی تمه نه ک بکا که له رگای ئمه دا بو سه ر به رزی و بخته وه ری ژیانمان به هیچ قه ره بویه ک دات نا،به لام سه رو خوشی له جسته و روحت دکه م و هیوای من ئوه یه که له شی ماندوت له فرده وسی پان و برین دا وه قه ره بگره و بحسه یه وه،دوعای خیری من و بنه ماله ت پشت و په نات به ت باوه گیان. یا حق...
27.01.2019 19:53:31
Next