✘ Yitzhak David Ben Avraham ✘ (@chrisdtb10) — ✘ Venezolano🇻🇪✘
✘ 18 years old ✘
✘ Black ✘
✘ 27. Av 5760 ✘
✘ B'nei Yisrael בני ישראל🇮🇱 ✘
✘ Shalom Aleijem ✘
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Next
loading