عباس فرهنگ فرد (@abbas.farhangfard) — 👨‍💼Abbas Farhang Fard
👪Live in IRAN-TABRIZ
👨‍🔧Mechanical Engeering
رونمایی از پهباد کم مصرف ساخت داخل
رونمایی از پهباد کم مصرف ساخت داخل...more
04.07.2019 17:38:17
21.05.2019 17:34:23
Advertisement
عید نوروز با دایی
عید نوروز با دایی...more
01.04.2019 11:51:19
بایرامیز مبارک!
بایرامیز مبارک!...more
22.03.2019 21:16:44
اوغول بالام
اوغول بالام...more
08.03.2019 20:30:21
بونو گورون بیر قدر ذهنیز دورولسون
بونو گورون بیر قدر ذهنیز دورولسون...more
22.12.2018 23:45:43
Advertisement
21.12.2018 15:34:16
20.12.2018 21:41:05
20.12.2018 09:04:44
Next